Hoạt Động Khoa

Một số hình ảnh chuẩn bị cho lễ trại

Thầy, cô và các bạn sinh viên bàn kế hoạch cho lễ trại

Các tin khác