Nhân sự

Nhan su khoa

Nhan su khoa KTHN.docx

 

Trưởng khoa: TS. Nguyễn An Sơn

Email: sonna@dlu.edu.vn

 

Hiệu trưởng – GVC:PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

Email: hoand@dlu.edu.vn

 

Giảng viên chính: TS. Mai Xuân Trung

Email: trungmx@dlu.edu.vn

 

Trưởng Phòng QLKH-HTQT: TS.Trịnh Thị Tú Anh

Email: anhttt@dlu.edu.vn

 

Giảng viên chính: TS. Đặng Lành

Email: lanhd@dlu.edu.vn

 

Phó GĐ TT Tin Học, GVC: ThS. Nguyễn Danh Hưng

Email: hungnd@dlu.edu.vn

Giảng viên: Nguyễn Thị Nguyệt Hà

Email: hantn@dlu.edu.vn

Giảng Viên: TS. Nguyễn Văn Kiên

Email: kiennv@dlu.edu.vn

   

Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Minh Sang

Email: sangntm@dlu.edu.vn

 

Giảng viên: Th.S Phạm Đăng Quyết 

Emailquyetpd@dlu.edu.vn


      

Chuyên viên: Th.S Phạm Hữu Doanh

Email: doanhph@dlu.edu.vn

Nghiên cứu viên:Th.S Trần Văn Nguyên

Email:nguyentv@dlu.edu.vn

Nghiên cứu viên:Lê Viết Huy

Email:huylv@dlu.edu.vn

Nhan su khoa KTHN.docx

Các tin khác