Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa chuyên môn

Chức năng

        Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.   Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý nhà trường.

2.   Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường và Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường.

3.   Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chương trình, kế hoạch của khoa và của trường; phối hợp với các tổ chức khoa học- công nghệ, các doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu xã hội.

4.   Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại trường.

5.   Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

6.   Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

7.   Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc đơn vị.

8.   Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo và công tác sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.   Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

10.  Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

11.  Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi kết thúc học phần, thi học kỳ và thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý và lưu trữ bài thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.

12.  Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

13.  Phối hợp với Phòng Khảo thí – Kiểm định tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

14.  Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

15.  Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

16.  Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

17.  Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

18.  Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

19.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Các tin khác