Liên hệ

Văn phòng Khoa Kỹ Thuật Hạt Nhân - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A11, số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email
khoakythuathatnhan@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (+84) (0633) 552.886

Các tin khác